Vår policy

För oss är det viktigt att ta ansvar för vår miljö. Därför arbetar vi i enlighet med vårt ledningssystem för kvalitet och miljö. På det sättet får vi bra styrningsverktyg för att ta steg framåt i vårt kvalitet- och miljöarbete.

Vi vill verka för en trygg och säker arbetsplats med medarbetare som trivs och utvecklas hos oss. Vi jobbar därför aktivt med vår arbetsmiljö. Alla våra policy beslutas av styrelsen.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos alt. för oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Vår arbetsmiljöpolicy finns att ladda ner här:

Arbetsmiljöpolicy – Elektrosignal Infra.pdf

Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att vara en av de mest välrenommerade aktörerna inom rådgivning, konstruktion, projektering, installation, underhåll, service och besiktning inom el, signal och tele.

Vår kvalitetspolicy finns att ladda ner här:

Kvalitetspolicy – Elektrosignal Infra.pdf

Miljöpolicy

Vi skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Vår miljöpolicy finns att ladda ner här:

Miljöpolicy – Elektrosignal Infra.pdf

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Vår integritetspolicy finns att ladda ner här:

Integritetspolicy – Elektrosignal Infra.pdf

Hållbarhetspolicy

Vi anser att det är vår plikt att ta hänsyn till miljön, de mänskliga rättigheterna och samhällets bästa. Hur vi arbetar med detta framgår av vår hållbarhetspolicy.

Vår hållbarhetspolicy finns att ladda ner här:

Hållbarhetspolicy – Elektrosignal Infra.pdf

Mut- och antikorruptionspolicy

Vi skall på alla sätt och med alla medel motverka möjligheten till mutor, korruption och andra former av oetiskt beteende i verksamheten.

Vår Mut- och antikorruptionspolicy finns att ladda ner här:

Mut- och antikorruptionspolicy.pdf

Mångfald och Inkluderings policy

Vi jobbar ständigt på vår mångfald och inkludering hos oss.

Vår Mångfald och Inkluderings policy finns att ladda ner här:

Mångfald och Inkluderingspolicy.pdf